De Medenzeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het team, de schoolleiding en het bestuur over alle zaken die met de school te maken hebben.

Het bestuur vraagt in een aantal gevallen de Medezeggenschapsraad om instemming over een besluit dat genomen gaat worden.

De MR wordt door het schoolbestuur en de schoolleiding vooraf geïnformeerd over aangelegenheden die de school aangaan.

De MR vergadert regelmatig (ongeveer 6 keer per schooljaar) in haar volledige samenstelling. De raad bestaat uit een oudergeleding (drie ouders, gekozen door de ouders) en een personeelsgeleding (drie personeelsleden, gekozen door het personeel).

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod.

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Twee leden van de MR hebben zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Hierin zitten vertegenwoordigers van de diverse MR’en per school, die vallen onder het bestuur van de Stichting El Amal. Hier worden vooral schooloverstijgende zaken besproken.

U kunt de MR bereiken via het e-mailadres: mr.alwafa@elamalscholen.nl.