De Visie en Missie Van Al Wafa

Onze missie
Al Wafa is een Islamitische Brede basisschool in Amsterdam-West voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Met ons onderwijs, gebaseerd op de normen en waarden van de Islam, willen wij de talenten ontwikkelen van onze leerlingen op cognitief, sociaal en moreel gebied. ‘Worden wie je bent’. Al Wafa is een school waar iedereen telt. Ieder kind is welkom. Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar ook voor later om een weg te vinden als moslim in de Nederlandse samenleving.

Onze visie
Al Wafa is een islamitische school, die leerlingen goed toegerust en met zelfvertrouwen als respectvolle, volwaardige burgers in deze samenleving zet. Persoonlijke groei is belangrijk en door een onderzoekende houding en in betrokken samenwerking met leerlingen, ouders, educatieve partijen en maatschappelijke instellingenhouden we ons onderwijs betekenisvol en actueel.

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden
De visie van Al Wafa is gebaseerd op onze kernwaarden:
Identiteit, betrouwbaarheid, kwaliteit, verbondenheid en veiligheid.

Visie op identiteit
Voor de opvoeding van de leerlingen is het belangrijk dat er gehandeld wordt vanuit de normen en waarden , die in de Koran zijn geopenbaard en door de profeet (vzmh) zijn gepraktiseerd. Naast de godsdienstlessen zijn alle andere lessen op een of andere manier verbonden met de islamitische levenshouding.

Visie op betrouwbaarheid
Al Wafa betekent betrouwbare. Wij hechten grote waarde aan geloofwaardigheid. Wij geloven in onze leerlingen en willen hen een veilige plek geven waar ze zich vol zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

Visie op kwaliteit
Er is tijd, ruimte en er zijn middelen beschikbaar, zodat de leerlingen zich  op hun eigen individuele niveau optimaal kunnen ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving worden leerlingen nieuwsgierig gemaakt. Met hun onderzoekende houding worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. 

Onze visie op het nieuwe leren: als professionele, lerende organisatie volgt onze school de maatschappelijke ontwikkelingen. In de huidige maatschappij worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Wij leren onze leerlingen vaardigheden, 21e century skills, die nodig zijn voor nu en in de toekomst.

Visie op verbondenheid
Goed onderwijs is een zaak van ons allen. Wij betrekken onze ouders bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van onze leerlingen, vanuit een islamitische levenshouding.

Visie op veiligheid
Binnen een positief klimaat ontwikkelen onze leerlingen sociaal-positief gedrag en doen zelfkennis op vanuit de Islam. Zo zullen zij hun plek vinden in de samenleving als weerbare, verantwoordelijke burgers.