De visie van Al Wafa

De visie van Al Wafa over het geven van onderwijs aan uw kind is:

Al Wafa is een open, zorgzame Brede School met grondslag, die haar kinderen op eigen niveau kennis en vaardigheden bijbrengt voor een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs, waarbij de school nadrukkelijk haar omgeving betrekt. Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Ouders vertrouwen hun kind aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen Islamitische opvoeding zoals deze vanuit de Islamitische bronnen worden voorgestaan.

Voor ons onderwijs op Al Wafa betekent dit:

1. We zijn erop gericht jonge mensen te brengen tot kennis van Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

2. Elk kind zal gevormd en weerbaar moeten worden om straks zijn/haar plaats in de samenleving te kunnen innemen en zich bewust moeten zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid (normen en waarden).

3. Er is tijd, ruimte en er zijn middelen beschikbaar om bij het kind zijn/haar individuele mogelijkheden maximaal te ontwikkelen.

4. We streven naar orde en regelmaat binnen het onderwijs aan onze school om optimale voorwaarden voor leren en vormen te scheppen.

5. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, zodat zij de opleiding kunnen volgen die bij hen past om als volwaardig burger te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

6. Wij trachten onze leerlingen goed uit te rusten in deze steeds veranderende maatschappij met zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal-positief gedrag vanuit de Islam De Stichting El Amal hanteert het motto: ‘El Amal-scholen voor kwaliteit en prestatie en ‘El Amal gelooft in kinderen’ Het motto van Al Wafa is: ‘Al Wafa, de school waar iedereen telt’.