Schoolverzuim en ziekmelden

Ziekmelding

Leerlingen vallen vanaf hun 5e jaar onder de leerplicht. Schooluren zijn alle activiteiten volgens het rooster, inclusief gymnastiek. Het is belangrijk te weten dat u als ouder/verzorger verplicht bent de school in kennis te stellen van de afwezigheid van uw kind(eren). Bij ziekte van uw kind(eren) dient u dit dezelfde dag nog voor 10.00 uur aan de school door te geven. Bij geen of niet tijdig bericht van de afwezigheid van uw kind(eren) wordt door de school contact met u opgenomen (voor 14.00 uur).

Voorkom dat verzuim langer duurt dan strikt noodzakelijk. Gaat u bijvoorbeeld ’s morgens met uw kind naar de dokter, dan wordt uw kind onder normale omstandigheden direct na het doktersbezoek weer op school verwacht.

Maakt uw kind gebruik van het vervoer van en naar de school, vergeet u dan niet (indien mogelijk) bij ziekte of doktersbezoek de afwezigheid van uw kind(eren) tijdig aan de school (en de buschauffeur!) door te geven.

Het liefst tenminste één dag van tevoren.


Schoolverzuim

Elke ouder heeft de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat zijn kind de school geregeld bezoekt.

Geldige redenen (een en ander ter beoordeling van de directeur) voor schoolverzuim zijn:

·   bij ziekte

·   bij bezoek aan arts of specialist

·   bij godsdienstplichten

·   als de specifieke aard van het beroep (zie Toelichting hieronder) van een van de ouders ervoor zorgt dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan

·   bij gewichtige omstandigheden (zie Toelichting hieronder)

 Toelichting:

‘Specifieke aard van het beroep’.

Als hiervan sprake is, moet het verlofverzoek vergezeld gaan van een brief van de werkgever waarin wordt aangegeven dat het voor de werknemer alleen maar mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.

In het geval dat u werkgever én werknemer tegelijk bent, moet u kunnen aantonen dat u geen gebruik kunt maken van de reguliere schoolvakanties om op vakantie te gaan.

‘Gewichtige omstandigheden’.

We denken hierbij onder meer aan sterfgevallen in de familie, bijzondere gezinssituaties e.d. De directeur kan in zo’n geval aan de ouder voor maximaal tien schooldagen per schooljaar toestemming voor extra verlof verlenen.

Indien de ouder extra verlof aanvraagt voor meer dan 10 schooldagen moet de directeur het verzoek voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.

Aanvragen voor extra verlof moeten tijdig schriftelijk worden ingediend. We denken dan aan vier weken voor de aangevraagde begindatum. In gevallen van overmacht (overlijden e.d.) neemt u dan even contact met de directeur op.

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar MOET uw kind op school aanwezig zijn. Dit is een wettelijke verplichting .

Wanneer een ouder zich niet houdt aan de vastgestelde vakanties en/of de bovenstaande geldende regels, is er sprake van ongeoorloofd verzuim (leerplichtige leerlingen) . De directeur is wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Anders kan de school een boete krijgen voor het niet melden van dit verzuim. Ouders kunnen hiervoor ook worden beboet.